Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Belastingdienst

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker? Deze slogan van de belastingdienst is inmiddels ook door de waarheid achterhaald en wordt door de belastingdienst ook niet meer actief gebruikt. Dat is maar goed ook, want de belastingdienst maakt het voor de burger niet makkelijker en belasting betalen is voor de meeste burgers een noodzakelijk kwaad. Daarnaast lijkt het de belastingdienst maar niet te lukken om de zaken op orde te krijgen en grossiert de belastingdienst in fouten, misslagen en handelt zelf soms onrechtmatig.

Belastingdienst Toeslagen

Soms hebben burgers recht op één of meer toeslagen. Een toeslag wordt door de belastingdienst niet uit eigen beweging gegeven. Een burger die meent voor een toeslag in aanmerking te komen moet hiervoor een aanvraag indien bij de belastingdienst toeslagen. Een aanvraag wordt door de belastingdienst summierlijk getoetst op het inkomen en de rechtmatigheid van de aanvraag. In de meeste gevallen wordt een toeslag op aanvraag direct toegewezen. In een aantal gevallen meent de belastingdienst toeslagen een aanvraag te moeten afwijzen en geeft hiervoor andere redenen dan de hoogte van het inkomen. 

De belastingdienst verstrekt een toeslag of weigert een toeslag met een beschikking. Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt en na het afwijzen van het bezwaar kan beroep bij de (bestuurs)rechter worden ingesteld. Heeft u een aanvraag voor een toeslag ingediend en is deze door de belastingdienst afgewezen, dan kunt u aan de jurist van Rechtshulp Nederland vragen om de afwijzende beschikking te beoordelen. De beoordeling valt onder gratis juridisch advies en kost u niets. Oordeelt de jurist dat redenen aanwezig zijn om bezwaar te maken tegen de beschikking, dan kan de jurist, namens u, bezwaar maken bij de belastingdienst toeslagen en indien nodig beroep instellen bij de rechtbank. 

Met deze link gaat u naar de belastingdienst toeslagen en kunt u een proefberekening laten maken voor de toeslagen waarvan u denkt dat u daar recht op heeft, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. 

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Bij de aanvraag is het inkomen (en eventueel vermogen) van u en uw fiscale partner, waarmee u duurzaam samenwoont, van belang. U doet er goed aan om bij de aanvraag niet alleen het jaarinkomen van beiden in de aanvraag te betrekken, maar ook eventuele loonsverhogingen die u in het jaar dat u zorgtoeslag krijgt mee te nemen in de aanvraag. Dit laatste blijkt nogal eens te leiden tot een lager recht op zorgtoeslag, waarvoor u dan een jaar nadat u de zorgtoeslag heeft gekregen, een groot gedeelte moet terugbetalen, omdat u teveel zorgtoeslag ontvangen heeft. De belastingdienst toeslagen controleert nadat de belastingdienst het inkomen voor het betreffende jaar definitief heeft vastgesteld of u teveel zorgtoeslag heeft ontvangen.

Ontvangt u van de belastingdienst toeslagen een terugvorderingsbeschikking en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u de jurist van Rechtshulp Nederland gratis juridisch advies vragen. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de belastingdienst toeslagen zelden fouten maakt in de definitieve vaststelling van uw recht op zorgtoeslag en de hoogte van de toeslagen, maar het kan dat uw situatie in het betreffende jaar is gewijzigd en de belastingdienst van die wijziging geen kennis heeft. Neem bij twijfel voor een gratis juridisch advies contact op met de jurist van Rechtshulp Nederland. 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is niet alleen afhankelijk van het inkomen van u zelf en uw partner, maar voor de toeslag telt mee het inkomen van alle bewoners. Niet alleen van uw inwonende kinderen, maar van alle bewoners. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een moeder en dochter/zoon in een huurwoning wonen en het inkomen samen onder het maximum voor huurtoeslag ligt. In beginsel bestaat dan recht op huurtoeslag. Gedurende het haar komt de vriend/vriendin van dochter of zoon inwonen. Hij heeft zelfstandig inkomen. Voor de huurtoeslag wordt het inkomen van de vriend/vriendin ook meegeteld bij het recht op huurtoeslag. Kijk voor het maximum inkomen op de website van belastingdienst toeslagen.

Verandert het inkomen gedurende het jaar, dan kunt u de toeslag laten verminderen of in zijn geheel stopzetten. Hiermee kan worden voorkomen dat na de definitieve beschikking u de hele of een gedeelte van de huurtoeslag moet terugbetalen.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Heeft u al andere toeslagen, dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget. U kunt op de website van de belastingdienst toeslagen controleren of u aan de voorwaarden voldoet. 

Bent u het niet eens met de afwijzingsbeschikking of terugvorderingsbeschikking neem dan voor een gratis juridisch advies contact op met de jurist van Rechtshulp Nederland. Heeft u problemen bij het aanvragen, weet u niet goed wat van u wordt gevraagd bij een aanvraag, dan kunt u ook de jurist van Rechtshulp Nederland om hulp vragen. De juristen hebben ervaring met het hands-on helpen bij een on-line aanvraag.

Kinderopvangtoeslag

Met het aanvragen en afwijzen van kinderopvangtoeslag gaat de belastingdienst toeslagen de laatste jaren veelvuldig in de fout. U kunt recht hebben op kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei werken en uw kind naar een kinderopvang gaat. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag is ook aan een deadline gebonden. U moet de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen drie maanden nadat uw kind naar de opvang gaat. Iedere wijziging in uw situatie moet u direct doorgeven aan de belastingdienst toeslagen. 

Bent u het niet eens met een beslissing van de belastingdienst, raadpleeg dan de jurist van Rechtshulp Nederland. Samen met u wordt dan gekeken of de belastingdienst toeslagen juist heeft gehandeld.  


 
E-mailen
Bellen
Info