Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand door jurist of advocaat 
 

Rechtshulp en juridisch advies voor particulieren

Overeenkomsten

Zonder er verder bij stil te staan voeren we dagelijks rechtshandelingen uit. Met de rechtshandeling wil een bepaald (rechts)gevolg bereikt worden. Rechtshandelingen kunnen tot gevolg hebben dat een overeenkomst tot stand komt. De meest voorkomende overeenkomsten zijn afspraken tussen twee partijen, ook wel wederkerige overeenkomsten genoemd. 

Partij A maakt een afspraak met partij B dat A van B een product koopt. Om het product te krijgen moet A een bedrag betalen en B moet het product aan A leveren. Bij een koopovereenkomst kan heel wat mis gaan. Partij A krijgt een product dat ze niet met partij B heeft afgesproken. A heeft betaald, maar B levert niet aan A het product, andersom kan ook, B levert het product, maar A weigert het product te betalen.

Bovenstaand voorbeeld is een simplistische weergave van een tot stand gekomen overeenkomst. De overeenkomst kwam tot stand door het aanbod van B en de aanvaarding van A van het aanbod. Overigens komen overeenkomsten niet alleen schriftelijk tot stand, ook worden mondelinge overeenkomsten dagelijks gesloten.

Als partij A betaalt en partij B levert het product en partij A is happy met het product dan is er niets aan de hand. Wat nu als één van de partijen niet tevreden is en na overleg met de andere partij ontevreden blijft? Dan is sprake van een geschil en kan een jurist of advocaat adviseren hoe u langs juridische weg uw recht kunt halen.

De juristen van Rechtshulp Nederland staan voor u klaar om uw rechtsvraag te analyseren. Na de analyse ontvangt u een gratis juridisch advies. Daarmee weet u wat uw kansen en juridische mogelijkheden zijn en wat gedaan moet worden om nakoming of ontbinding van de overeenkomst te realiseren.

Het voorbeeld van partij A en B is slechts één van de voorbeelden van overeenkomsten. Zonder volledig te willen zijn kennen we nog andere overeenkomsten waar we dagelijks mee te maken hebben, zoals de arbeidsovereenkomst  - huurovereenkomst - overeenkomst van geldlening - overeenkomst van opdracht - verzekeringsovereenkomst.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar wat nu als door het ongeluk schade wordt toegebracht aan eigendommen van anderen. Als de benadeelde partij daarom verzoekt zal de veroorzaker de schade moeten vergoeden. Dit noemt men ook wel wettelijke aansprakelijkheid. Particulieren hebben meestal een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) afgesloten en die verzekering dekt dan de schade. De benadeelde partij zal u aansprakelijk moeten stellen en u geeft de aansprakelijkstelling door aan uw verzekering. Normaal gesproken regelt uw verzekeringsmaatschappij de schade met de benadeelde partij.

Maar wat nu als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die niet door u (of uw kinderen) is veroorzaakt of de schade is door een volwassene met opzet veroorzaakt? U kunt dan geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering, maar kan de juristen van Rechtshulp Nederland wel vragen om een gratis juridisch advies. Meer informatie over schade en aansprakelijkheid vindt u in het keuzemenu onder Particulieren.

Overheid

Belastingdienst, sociale verzekeringsbank, UWV, gemeente, waterschappen zijn enkele overheidsinstellingen waar u mee te maken heeft.

Denk bij de belastingdienst aan de aangifte inkomstenbelasting, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Gemeenten zijn ondermeer belast met de uitvoering van de participatiewet en het verlenen van vergunningen, bv. bij de verbouwing van een woonhuis en kappen van bomen in uw tuin. 

Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) is vanuit de overheid verantwoordelijk voor de uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

De waterschappen houden zich bezig met de waterhuishouding in Nederland. Iedereen betaalt op één of meer grondslagen waterschapsbelastingen.

Heeft u een vraag of geschil dat betrekking heeft op een overheidsinstelling dan kunt u een beroep doen op de jurist van Rechtshulp Nederland die een ruime ervaring heeft met het recht dat van toepassing is op de overheid: het bestuursrecht.

 
E-mailen
Bellen
Info