Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Incasso dagvaarding

Wanneer een rekening/factuur niet wordt betaald dan bestaat het risico dat het bedrijf die meent een vordering te hebben, naar de rechter gaat om met een vonnis betaling af te dwingen. Het bedrijf zal dan een gerechtsdeurwaarder, advocaat, jurist of incassobureau opdracht kunnen geven een dagvaardingsprocedure te starten.

Van een advocaat, jurist of gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat zij de vordering die het bedrijf zegt te hebben, controleert. De controle wordt meestal uitgevoerd met een brief aan de partij die wordt aangesproken op betaling. In de incassobrief zal dan staan om welk bedrijf het gaat, waar de rekening/factuur betrekking op heeft en dat wanneer niet wordt betaald een gerechtelijke procedure gestart zal worden. Wordt niet gereageerd, dan volgt meestal een dagvaarding.

Als een vordering niet wordt betwist, dan is het raadzaam om de factuur alsnog te voldoen, want een incasso dagvaardingsprocedure kan veel geld kosten.

Indien er goede redenen zijn om de rekening/factuur niet te betalen dan kan de vordering worden betwist. Het is verstandig om de factuur/rekening te betwisten voordat een dagvaarding wordt uitgebracht.

Niet eens met de vordering

Als de gedaagde het niet eens is met de vordering of een gedeelte van de vordering dan is het belangrijk de bezwaren aan de rechter te laten weten. De gedaagde kan dan op de dag dat hij is opgeroepen, persoonlijk aan de rechter vertellen waarom de vordering niet terecht is.

Het is niet verplicht om persoonlijk te verschijnen. Het verweer mag ook schriftelijk via een brief aan de rechter worden gedaan. Dat schriftelijke verweer moet op de datum die in de dagvaarding staat, door de rechtbank zijn ontvangen.

Is een advocaat verplicht?

De meeste vorderingen gaat om bedragen die niet hoger zijn dan € 25.000,00. Deze vorderingen worden behandeld door de kantonrechter. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Vorderingen boven de € 25.000,00 worden door de civiele rechtbank, sector handel beoordeeld en daar is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht. De consument/particulier moet een advocaat in de arm nemen en mag niet zelf het verweer voeren.

Hoe start een dagvaardingsprocedure

De rechtskundige, (advocaat, jurist, deurwaarder) die door het bedrijf is ingeschakeld zal een dagvaarding opstellen en aan de gerechtsdeurwaarder vragen om de dagvaarding uit te reiken. De gerechtsdeurwaarder gaat met de dagvaarding naar het adres dat in de dagvaarding staat en geeft de dagvaarding af aan degene die op het adres de deur open doet. Met het uitreiken van de dagvaarding is de gerechtelijke procedure gestart.

Wat staat in de dagvaarding

In de dagvaarding is opgenomen wie de eisende partij is. Daarnaast worden de NAW gegevens van de consument/particulier (gedaagde) aangegeven en vermeld dat de gedaagde op een bepaalde datum en tijd moet verschijnen voor de rechtbank. De dagvaarding bevat ook een omschrijving van datgene wat de eisende partij vordert en waarom. 

Wanneer de aangesproken consument verweer heeft gevoerd tegen de vordering, dan moet dat worden vermeld.
In het laatste deel van de dagvaarding, zal de eisende partij van de rechter vragen om de persoon/consument die is gedagvaard, te veroordelen tot het voldoen van de vordering, verhoogd met rente en kosten en de kosten van de gerechtelijke procedure.

Gevolgen niet verschijnen van de gedaagde

Wanneer een consument/particulier is gedagvaard dan kan verweer worden gevoerd tegen de ingestelde vordering. Gaat de gedaagde gaat niet naar de rechtbank op de datum van de zitting en schrijft die ook geen brief naar de rechtbank waarin wordt uitgelegd waarom de vordering niet terecht is, dan zal de rechter direct uitspraak doen. 

In die situatie wordt tegen de gedaagde verstek verleend en zal de rechter de vordering geheel of gedeeltelijk aan de eisende partij worden toegewezen.

Advocaten en juristen van Rechtshulp Nederland worden regelmatig gevraagd om het verweer te verzorgen. Om hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat u juridisch advies vraagt wanneer een dagvaarding wordt aangekondigd. Bij vroegtijdige inschakeling van onze advocaten of juristen kunnen we vaak een dagvaardingsprocedure en daardoor hoge kosten voorkomen. Mocht een procedure toch worden gestart, dan kunnen wij tegen gematigde kosten het verweer voor u voeren. Onze advocaten werken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel bekend als een pro deo advocaat.

 
E-mailen
Bellen
Info